Письмо ФТС РФ № 06-73/31765 от 2006-09-12 00:00:00

О направлении информации

Направляем для руководства в работе Перечень зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, подлежащих государственному надзору и контролю Россельхознадзором в сфере качества и безопасности при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации (далее - Перечень). Прошу довести данный Перечень до сведения подчиненных таможенных органов.

Заместитель начальника
Главного управления
товарной номенклатуры
и торговых ограничений
полковник
таможенной службы
А.И.РЯЗАНОВ

Приложение

Согласовано
Заместитель Руководителя
ФТС России
Т.Н.ГОЛЕНДЕЕВА
8 сентября 2006 г.

Утверждаю
И.о. Руководителя
Россельхознадзора
Е.А.НЕПОКЛОНОВ
11 августа 2006 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕРНА, КРУПЫ, КОМБИКОРМОВ И КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ В СФЕРЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОЗЕ (ВЫВОЗЕ) НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


------T-----------------------------------------T---------------- 
іN п/пі   Наименование (описание) зерна,   і  Код ТН ВЭД  і
і   і   комбикормов и компонентов для их  і   России   і
і   і производства, а также побочных продуктові        і
і   і      переработки зерна      і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і          I. Зернобобовые. Группа 07          і
+-----T-----------------------------------------T----------------+
і1.  іГорох                  і0713 10     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і2.  іНут                   і0713 20 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і3.  іФасоль видов Vigna mungo (L.) Hepper или і0713 31 000 0  і
і   іVigna radiata (L.) Wilczek        і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і4.  іФасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolusі0713 32 000 0  і
і   іили Vigna angularis)           і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і5.  іФасоль обыкновенная           і0713 33     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і6.  іЧечевица                 і0713 40 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і7.  іБобы кормовые, или конские,       і0713 50 000 0  і
і   ікрупносеменные и бобы кормовые, или   і        і
і   іконские мелкосеменные          і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і8.  іПрочие овощи бобовые для посева     і0713 90 100 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і9.  іПрочие овощи бобовые           і0713 90 900 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і           II. Злаки. Группа 10           і
+-----T-----------------------------------------T----------------+
і1.  іПшеница и меслин             і1001      і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і2.  іРожь                   і1002 00 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і3.  іЯчмень                  і1003 00     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і4.  іОвес                   і1004 00 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і5.  іКукуруза                 і1005      і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і6.  іРис                   і1006      і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і7.  іСорго зерновое              і1007 00     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і8.  іГречиха                 і1008 10 000   і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і9.  іПросо                  і1008 20 000   і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і10. іСемена канареечника           і1008 30 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і11. іПрочие злаки               і1008 90     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і  III. Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод;  і
і        пшеничная клейковина. Группа 11         і
+-----T-----------------------------------------T----------------+
і1.  іКрупа и гранулы из зерна злаков     іИз 1103     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і2.  іЗерно злаков, обработанное другими    і1104      і
і   іспособами (например, шелушеное, плющеное,і        і
і   іпереработанное в хлопья, обрушенное,   і        і
і   ів виде сечки или дробленое), кроме риса і        і
і   ітоварной позиции 1006; зародыши зерна  і        і
і   ізлаков, целые, плющеные, в виде хлопьев і        і
і   іили молотые               і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і3.  іСолод, поджаренный или неподжаренный   і1107      і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і4.  іКлейковина пшеничная, сухая или сырая  і1109 00 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і      IV. Масличные семена или плоды. Группа 12      і
+-----T-----------------------------------------T----------------+
і1.  іСоевые бобы, дробленые или недробленые  і1201 00     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і2.  іАрахис, нежареный или не приготовленный і1202      і
і   ікаким-либо другим способом, лущеный или і        і
і   інелущеный, дробленый или недробленый   і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і3.  іСемена льна, дробленые или недробленые  і1204 00     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і4.  іСемена рапса, дробленые или недробленые і1205      і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і5.  іСемена подсолнечника, дробленые или   і1206 00     і
і   інедробленые               і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і6.  іСемена хлопчатника            і1207 20     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і7.  іСемена клещевины             і1207 30     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і8.  іСемена кунжута              і1207 40     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і9.  іСемена горчицы              і1207 50     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і10. іСемена сафлора              і1207 60     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і11. іСемена мака               і1207 91     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і12. іСемена конопли              і1207 99 910 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і13. іПрочие семена масличных культур     і1207 99 980 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і    V. Готовые продукты из зерна злаков. Группа 19     і
+-----T-----------------------------------------T----------------+
і1.  іГотовые пищевые продукты, полученные   і1904      і
і   іпутем вздувания или обжаривания зерна  і        і
і   ізлаков или зерновых продуктов (например, і        і
і   ікукурузные хлопья): злаки (кроме зерна  і        і
і   ікукурузы) в виде зерна или в виде хлопьеві        і
і   іили зерна, обработанного иным способом  і        і
і   і(за исключением муки тонкого и грубого  і        і
і   іпомола, крупы), предварительно отваренныеі        і
і   іили приготовленные иным способом, в   і        і
і   ідругом месте не поименованные или не   і        і
і   івключенные                і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і VI. Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для і
і           животных. Группа 23            і
+-----T-----------------------------------------T----------------+
і1.  іМука тонкого и грубого помола и гранулы і2301      і
і   іиз мяса или мясных субпродуктов, рыбы  і        і
і   іили ракообразных, моллюсков или прочих  і        і
і   іводных беспозвоночных, непригодные для  і        і
і   іупотребления в пищу; шкварки       і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і2.  іОтруби, высевки, месятки и прочие    і2302      і
і   іостатки от просеивания, помола или    і        і
і   ідругих способов переработки зерна злаков і        і
і   іили бобовых культур, негранулированные  і        і
і   іили гранулированные           і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і3.  іОстатки от производства крахмала и    і2303 10     і
і   іаналогичные остатки           і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і4.  іЖмыхи и другие твердые отходы,      і2304 00 000   і
і   іполучаемые при извлечении соевого    і        і
і   імасла, немолотые или молотые,      і        і
і   інегранулированные или гранулированные  і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і5.  іЖмыхи и другие твердые отходы,      і2305 00 000 0  і
і   іполучаемые при извлечении арахисового  і        і
і   імасла, немолотые или молотые,      і        і
і   інегранулированные или гранулированные  і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і6.  іЖмыхи и другие твердые отходы,      і        і
і   іполучаемые при извлечении растительных  і        і
і   іжиров или масел, кроме отходов товарной і        і
і   іпозиции 2304 или 2305, немолотые или   і        і
і   імолотые, негранулированные или      і        і
і   ігранулированные:             і        і
і   іиз семян хлопчатника           і2306 10 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і   іиз семян льна              і2306 20 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і   іиз семян подсолнечника          і2306 30 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і   іиз семян рапса с низким содержанием   іИз 2306 41 000 0і
і   іэруковой кислоты             і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і   іпрочие из семян рапса          і2306 49 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і   іиз зародышей зерен кукурузы       і2306 70 000 0  і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і   іпрочие                  і2306 90     і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і7.  іПродукты растительного происхождения и  і2308 00     і
і   ірастительные отходы, растительные остаткиі        і
і   іи побочные продукты, не гранулированные і        і
і   іили гранулированные, используемые для  і        і
і   ікормления животных, в другом месте не  і        і
і   іпоименованные или не включенные     і        і
+-----+-----------------------------------------+----------------+
і8.  іПрочие продукты, используемые для    і2309 90     і
і   ікормления животных            і        і
L-----+-----------------------------------------+-----------------